ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ‘Mountainbike Challenge’, gevestigd te Wethouder de Langelaan 2, 3956GL te Leersum. Op alle producten van Mountainbike Challenge zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met Mountainbike Challenge voor het deelnemen aan een clinic, reis of opleiding;
Product: een door Mountainbike Challenge aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door Mountainbike Challenge gemaakt of geleverd item;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze handelend vanuit de naam Mountainbike Challenge;
Clinic: een door Mountainbike Challenge georganiseerd eendaags evenement in Nederland, dit kan zijn een clinic, training, tocht of ander evenement;
Reis: een door Mountainbike Challenge georganiseerd meerdaags evenement in binnen- of buitenland of een eendaags evenement in het buitenland;
Boekingskantoor: het bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst tussen de deelnemer en Mountainbike Challenge;
Overeenkomst: een tussen de deelnemer en Mountainbike Challenge gesloten akkoord over deelname aan het door Mountainbike Challenge te leveren en door de deelnemer af te nemen product;
Reisovereenkomst: een overeenkomst tussen deelnemer en Mountainbike Challenge voor het deelnemen aan een door Mountainbike Challenge georganiseerde reis;
Opleiding: een door Mountainbike Challenge georganiseerd en uitgevoerde cursus of les, gericht op het vergroten van kennis en kunde van de deelnemer, niet zijnde een reis, clinic, training of tocht;
Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met Mountainbike Challenge voor de organisatie van een één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland, al dan niet vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon handelende uit naam van een bedrijf, instelling of organisatie;
Schriftelijk: per aangetekende post of per email gericht aan het algemene info@ emailadres van Mountainbike Challenge;
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen;
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Overeenkomst

De overeenkomst tussen de consument of deelnemer en Mountainbike Challenge komt tot stand door boeking of bestelling van een product. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert de deelnemer de Algemene Voorwaarden van Mountainbike Challenge.

De boeking van een product kan rechtstreeks en/of via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Een boeking kan plaatsvinden via internet door het invullen van een aanmeldings- of boekingsformulier, per telefoon, e-mail, fax en per post.

De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Mountainbike Challenge en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier.

Indien de deelnemer minderjarig is, wordt er na de digitale inschrijving een verklaring toegezonden die door ouder of voogd ondertekend dient te worden. Pas na terugontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.

Het aanbod van Mountainbike Challenge is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

De deelnemer zal aan Mountainbike Challenge voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere deelnemers verstrekken. Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijv. leeftijd of niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaan.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De inhoud van het aanbod van Mountainbike Challenge wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Mountainbike Challenge. De informatie op de website van de Mountainbike Challenge is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden Mountainbike Challenge niet. Mountainbike Challenge kan niet worden gehouden aan de inhoud van foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Mountainbike Challenge verwijst naar andere websites door middel van links. Mountainbike Challenge is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze sites. De informatie op de gelinkte websites, is dan ook geen onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 4 Betaling

Artikel 4a Betaling van een overeenkomst van een clinic
Bij het boeken van een clinic dient het bedrag genoemd in de overeenkomst per direct, zijnde uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst, maar nooit later dan de overeengekomen datum van de uitvoering van de clinic, te worden ontvangen door Mountainbike Challenge per overschrijving naar de bankrekening van Mountainbike Challenge of door middel van betaling per Ideal of Bancontact.

Wanneer bij aanvang van de clinic het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Mountainbike Challenge zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de clinic. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.

Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Mountainbike Challenge. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn.

Bij het sluiten van een overeenkomst uiterlijk 2 dagen voor de uitvoering van de clinic, is het enkel mogelijk het overeengekomen bedrag te voldoen door middel van betaling per Ideal of Bancontact.

Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag.

Artikel 4b Betaling van een overeenkomst van een reis
Bij de totstandkoming van een reisovereenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 20% van de totale overeengekomen reissom, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur zijn ontvangen door Mountainbike Challenge.

Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de inschrijvingsvoorwaarden. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Mountainbike Challenge. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50.

Artikel 4c Betaling van een overeenkomst van een opleiding
Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich dat het volledige bedrag minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding dient te zijn ontvangen door Mountainbike Challenge.

Wanneer bij aanvang van de opleiding het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Mountainbike Challenge zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.

Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Mountainbike Challenge. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag.

Artikel 4d Betaling bij producten niet zijnde een clinic, reis of opleiding
Bij de totstandkoming van een overeenkomst voor een product niet zijnde een clinic of een reis wordt op de overeenkomst vermeld op welke wijze betaald dient te worden en uiterlijk op welke datum de betaling dient te zijn ontvangen door Mountainbike Challenge.

Wanneer op de aangegeven datum het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Mountainbike Challenge zich het recht voor de levering van het overeengekomen product of dienst te weigeren. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.

Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag, met een minimum van € 50.

Artikel 5 Herroepingsrecht bij een product (bij kopen op afstand)

Artikel 5a Herroepingsrecht bij een product (bij kopen op afstand)
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5b Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd (bij kopen op afstand)
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan (bij kopen op afstand)

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping .

Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping (bij kopen op afstand)

Artikel 7a Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping (bij kopen op afstand)
Mountainbike Challenge stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het leveren van het product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7b Uitsluiting herroepingsrecht (bij kopen op afstand)
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 Ruilen en retourneren bij de overeenkomst (bij kopen niet op afstand)

Artikel 8a Ruilen en retourneren bij de overeenkomst (bij kopen niet op afstand)
Bij de aankoop van producten waarbij de overeenkomst niet op afstand wordt gesloten heeft de consument de mogelijkheid gedurende 14 dagen producten te ruilen of te retourneren, deze termijn gaat in op de factuurdatum. Indien hij van de mogelijkheid gebruik wil maken producten te ruilen of retourneren, zal hij het product , voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs tezamen met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het een bundelaankoop betreft, dient deze in zijn geheel geretourneerd te worden. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het retourneren, terugbetalen.

Artikel 8b Uitsluitingen ruilen en retourneren (bij kopen niet op afstand)
Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Die door de ondernemer rijklaar afgemonteerd en/of afgesteld geleverd zijn aan de consument;
  die door de ondernemer op naam van de consument zijn gesteld in het register van het RDW;
 • Die op uitdrukkelijk verzoek van de consument voor de consument zijn besteld en waarvoor vooraf door de ondernemer volledige betaling is gevraagd aan de consument;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen onder andere producten die in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour genomen kunnen worden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 Reissom

De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Mountainbike Challenge zijn omschreven.

De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Mountainbike Challenge bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website of het in druk geven van de brochure. Mountainbike Challenge behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de reissom bedragen.

Voor het kiezen voor een "groene-reis" optie zoals trein of samenrijden met een bepaald aantal personen wordt korting verleend op de reissom in de vorm van een waardebon van Mountainbike Challenge. Deze bon heeft de waarde zoals vermeld is in de beschrijving van de reis voor de gekozen reisoptie en het vereiste aantal personen welke gebruik maken van deze optie. De waardebon is enkel te besteden bij Mountainbike Challenge en in te zetten als betaalmiddel voor producten uit de webshop, clinics, Masterclasses en reizen niet zijnde de reis waarmee de waardebon is verkregen. De waardebon is niet uit te keren in geld, niet overdraagbaar en niet in te zetten als betaling voor de reis waarmee deze waardebon is verkregen.

Artikel 10 Reisduur en reisprogramma

De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.

Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de deelnemer afgesloten reis en/of annuleringsverzekering, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Tevens is Mountainbike Challenge niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien bedoelde wijzigingen zijn toe te rekenen aan Mountainbike Challenge, zullen uitsluitend de kosten van extra logies voor rekening van Mountainbike Challenge komen, en zulks alleen indien tijdens de reis pas blijkt dat er sprake is van noodgedwongen verlenging van de reisduur.

Artikel 11 Annulering

Artikel 11a Annulering van een clinic
Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering in de periode van 4 weken tot 96 uur (4 dagen) voor aanvang van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd. Echter in dat geval kan de deelnemer op een andere overeen te komen datum de clinic alsnog volgen;
 • Bij annulering van 96 uur (4 dagen) voor aanvang van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd en is verplaatsen niet meer mogelijk.

Artikel 11b Annulering van een reis
Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering van 56 dagen of meer voor vertrek is de deelnemer 20% van de reissom verschuldigd met een minimum van € 50, of de ingevolge artikel 3b geldende minimum (aan)betaling;
 • Bij annulering van 56 dagen tot 49 dagen voor vertrek is de deelnemer 50% van de reissom verschuldigd;
 • Bij annulering van 49 dagen tot 31 dagen voor vertrek is de deelnemer 75% van de reissom verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 31 dagen voor vertrek, op de dag van vertrek of na de dag van vertrek is de deelnemer 100% van de reissom verschuldigd.

Een deelnemer die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:

 • Dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in de plaatsstelling;
 • Dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
 • Dat de andere persoon voldoet aan de eisen die aan de deelnemer worden gesteld inzake conditie, techniek, gezondheid en overige, dit ter beoordeling van Mountainbike Challenge;
 • Dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het de door Mountainbike Challenge verstrekte informatie en de inschrijf- en reisvoorwaarden;
 • Dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend en is ontvangen door Mountainbike Challenge.
 • De deelnemer en de voor de deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Mountainbike Challenge voor betaling van de op het moment van de in de plaatsstelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 11c Annulering van een opleiding
Annulering van de overeenkomst tot deelname aan een opleiding door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering van 31 dagen of meer voor aanvang van de opleiding is de deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd;
  Bij annulering in de periode van 30 tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding is 50% van het totale bedrag verschuldigd als annuleringskosten
 • Bij annulering in de periode van 21 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding is 75% van het totale bedrag verschuldigd als annuleringskosten
 • Bij annulering in de periode van 14 dagen tot aanvang van de opleiding is 100% van het totale bedrag verschuldigd als annuleringskosten
 • Bij annulering na aanvang van de opleiding, en dus ook tijdens de opleiding, is de deelnemer 100% van de totale som verschuldigd.

Wanneer een deelnemer tijdens de opleiding niet geschikt blijkt te zijn voor de opleiding, om welke reden dan ook, is bij voortijdig stopzetten van deelname aan de opleiding geen restitutie mogelijk.

Artikel 12 Wijzigingen in de overeenkomst van een reis, clinic of opleiding

Artikel 12a Wijzigingen door Mountainbike Challenge bij een clinic
Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de clinic te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics die Mountainbike Challenge aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de clinic aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) op een andere locatie wordt gestart of dat de clinic komt te vervallen. Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Mountainbike Challenge en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.

Alle in artikel 12a genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.

Indien de in artikel 12a genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Mountainbike Challenge ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de clinic. In geval het voor Mountainbike Challenge onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Mountainbike Challenge hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12b Wijzigingen door Mountainbike Challenge bij een reis
Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de reis te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Mountainbike Challenge aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden, lawinegevaar, slechte conditie of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type, wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, dat van bepaalde etappes de route wordt gewijzigd of dat de etappe komt te vervallen, etc.. Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Mountainbike Challenge dient zich in dat geval tot het uiterste in te spannen aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Mountainbike Challenge en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

De in artikel 12b genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992, 22 506, nrs. 12). De deelnemer kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de deelnemer op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Mountainbike Challenge hebben.

De in artikel 12b genoemde weersomstandigheden betreffen in het bijzonder de mountainbikereizen in bergachtig terrein in verband met condities van de paden en de omstandigheden op de route. Indien de omstandigheden hiertoe dwingen, zoals hevige regen- of sneeuwval, dan kunnen (gedeelten van) het programma worden geannuleerd. Het niet doorgaan van (gedeelten van) het programma tengevolge van de hiervoor genoemde omstandigheden valt niet onder een tekortkoming in de nakoming door Mountainbike Challenge. In een dergelijk geval zal de leiding een passend alternatief proberen samen te stellen. Voor de mountainbikereizen waarbij van overnachtingplaats naar overnachtingplaats wordt gefietst kan dit betekenen dat de etappe wordt gereden met alternatief vervoer, zoals een auto. De leiding zal altijd trachten het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De eventuele extra kosten die hierdoor kunnen ontstaan, zoals vervoer en alternatieve accommodatie komen voor rekening van de deelnemers, tenzij zij dat nadrukkelijk afwijzen, in welk geval de leiding beperkingen heeft in het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief. Mountainbike Challenge is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten ten gevolge van wijzigingen door omstandigheden als hier genoemd. De deelnemer is zich ervan bewust dat door deze plaatselijke omstandigheden de reis anders zou kunnen verlopen dan de deelnemer op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, maar hij of zij erkent dat Mountainbike Challenge geen enkele invloed op deze weers- of terreinomstandigheden heeft.

Mountainbike Challenge heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Mountainbike Challenge binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

Alle in artikel 12b genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.
Indien de in artikel 9 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Mountainbike Challenge ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Mountainbike Challenge onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Mountainbike Challenge er voor zorgdragen dat de deelnemer terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 12c Wijzigingen door Mountainbike Challenge bij een opleiding
Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de opleiding te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de opleidingen die Mountainbike Challenge aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de opleiding aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) op een andere locatie wordt gestart of dat de opleiding komt te vervallen. Mountainbike Challenge spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Mountainbike Challenge en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.

Alle in artikel 12c genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.

Indien de in artikel 12c genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Mountainbike Challenge ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de opleiding. In geval het voor Mountainbike Challenge onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Mountainbike Challenge hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12d Wijzigingen door de deelnemer
Tot 6 weken voor de dag van vertrek kan de deelnemer om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Wijziging is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en mag niet het karakter van annulering hebben. Uitstel van de vertrekdatum wordt in de regel beschouwd als annulering. Het verzoek tot wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht.

De wijzigingskosten bedragen minimaal € 30 per persoon per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking zijn ontstaan. Indien er andere kosten aan de wijziging zijn verbonden staat dit bij de inschrijfvoorwaarden vermeld.

Artikel 13 Opzegging door Mountainbike Challenge

Mountainbike Challenge kan de (reis)overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Mountainbike Challenge aan de (reis)overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve clinic of reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de overeenkomst of de reissom of een evenredig deel daarvan als de clinic of reis reeds ten dele is genoten.

Mountainbike Challenge heeft het recht de (reis)overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:

 • In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval ontvangt de deelnemer de aan Mountainbike Challenge betaalde bedragen retour of, in geval van een clinic, wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een andere clinic op een andere datum en/ of tijdstip. De voor de clinic, reis of opleiding reeds gemaakte kosten zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed;
 • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de bijzondere (reis)bestemmingen waarop de (reis)overeenkomst betrekking heeft, en op de aard van de te volgen clinic, te maken reis of te volgen opleiding.
 • In geval de deelnemer niet in staat is de clinic, reis of andere door Mountainbike Challenge georganiseerde activiteit op de mountainbike en met het gevraagde of te verwachten niveau aan te vangen en te volbrengen. Indien de deelnemer om lichamelijke, geestelijke of andere belemmerende oorzaak niet in staat is de activiteit op de mountainbike te kunnen aan te vangen of te volbrengen, is Mountainbike Challenge gerechtigd de overeenkomst met de deelnemer te ontbinden. Hierbij geldt de ontbinding als een annulering gedaan door de deelnemer en gelden de in artikel 11b genoemde voorwaarden. Mountainbike Challenge is geenszins verplicht een alternatief programma aan te bieden wanneer de deelnemer niet in staat is het reguliere programma te volgen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van Mountainbike Challenge

Mountainbike Challenge is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de (reis)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Mountainbike Challenge, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de (reis)overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics, reizen of opleidingen van Mountainbike Challenge met zich meebrengen.
Mountainbike Challenge is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:

 • Tekortkomingen in de uitvoering van de (reis)overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer;
 • Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Mountainbike Challenge en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Mountainbike Challenge kunnen worden toegerekend;
 • Omstandigheden waarop Mountainbike Challenge geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan Mountainbike Challenge kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de natuur, de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend;
 • Diefstal of verlies van bagage en eigendommen, waaronder ook inbegrepen zijn fietsen , materiaal en uitrusting;
 • Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via Mountainbike Challenge ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door Mountainbike Challenge in het programma worden gebruikt, zoals vliegtuigen of andere vervoermiddelen, accommodaties en liften.

Mountainbike Challenge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
Tenzij sprake is van de tweede volzin van dit artikel, kan Mountainbike Challenge zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer, niet uitsluiten of beperken. Voor zover Mountainbike Challenge aansprakelijk gehouden kan worden voor door de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

In geval Mountainbike Challenge aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom of het bedrag van de overeenkomst.

Tenzij hiervoor anders aangegeven, sluit Mountainbike Challenge iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien. Voor zover Mountainbike Challenge aansprakelijk kan worden gehouden voor schade ten gevolge van in de (reis)overeenkomst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de reissom of het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 15 Verplichtingen van de deelnemer

Deelname aan de in de overeenkomst genoemde activiteit geschiedt voor de deelnemer altijd voor eigen risico. De deelnemer geeft door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat het mountainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risico en neemt willens en wetens deel aan de door Mountainbike Challenge georganiseerde clinic, reis of andere activiteit.

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de clinic, reis of opleiding van Mountainbike Challenge, haar instructeurs of reisleiding op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.

De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een clinic, reis of opleiding daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Mountainbike Challenge, haar instructeurs of de reisleiding van (voortzetting van) de clinic, reis of opleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

De instructeur of reisleiding heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname van een clinic, reis of opleiding uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de clinic, reis of opleiding bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de reisleider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de instructeur, reisleiding of gids, ondernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.
De deelnemer dient in staat te zijn de clinic, reis of andere door Mountainbike Challenge georganiseerde activiteit op de mountainbike en met het gevraagde of te verwachten niveau aan te vangen en te volbrengen. Indien de deelnemer om lichamelijke, geestelijke of andere belemmerende oorzaak niet in staat is de activiteit op de mountainbike te kunnen aan te vangen of te volbrengen, is Mountainbike Challenge gerechtigd de overeenkomst met de deelnemer te ontbinden. Hierbij geldt de ontbinding als een annulering gedaan door de deelnemer en gelden de in artikel 8b genoemde voorwaarden. Mountainbike Challenge is geenszins verplicht een alternatief programma aan te bieden wanneer de deelnemer niet in staat is het reguliere programma te volgen.

De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Mountainbike Challenge ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.

In het geval van een reis dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of indien anders aangegeven, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de deelnemer tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

De verplichting van Mountainbike Challenge om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Bij inschrijving of aanmelding voor een clinic, reis of opleiding wordt door Mountainbike Challenge aan de deelnemer gevraagd alle voor de clinic, reis of opleiding relevante medische informatie aan Mountainbike Challenge te verstrekken. Indien de deelnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan Mountainbike Challenge niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door verstrekking of juist het niet verstrekken van deze informatie.

De deelnemer is verplicht bij inschrijving of aanmelding voor een clinic, reis of opleiding aan Mountainbike Challenge gegevens te verstrekken van een persoon welke in geval van nood bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat optreden om ieder risico voor de betreffende deelnemer zo laag mogelijk te houden. Het opgeven van de gegevens is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Mountainbike Challenge mag er zonder verdere controle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van Mountainbike Challenge om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op juiste gegevens met betrekking tot een te bereiken persoon in geval van nood.

Artikel 16 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de deelnemer de door Mountainbike Challenge verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

Tenzij anders overeengekomen c.q. vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de deelnemer toegezonden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Mountainbike Challenge te melden.

Mountainbike Challenge is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Indien de deelnemer deel neemt aan een reis, clinic of ander evenement waarbij de deelnemer het vervoer naar de locatie zelf dient te regelen, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig boeken of regelen van vervoer geheel bij de deelnemer zelf. Mountainbike Challenge kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of niet kunnen deelnemen aan de reis, clinic of ander evenement. De deelnemer heeft in dit geval ook geen recht op restitutie van het bedrag genoemd in de overeenkomst.

Artikel 17 BTW

De reizen welke (grotendeels) plaats vinden in het buitenland zijn vrij van BTW op grond van de 'Reisbureau regeling' zoals bekend bij de Nederlandse Belastingdienst. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd zullen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.

Op clinics en opleidingen gegeven in Nederland is het 21% BTW tarief van toepassing. Clinics en opleidingen gegeven in een afgesloten voor sport ingerichte accommodatie of terrein kunnen onder bepaalde omstandigheden vallen onder het 9% BTW tarief. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd zullen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.

Op de door Mountainbike Challenge aangeboden producten niet zijnde clinics, reizen en opleidingen geldt dat het betreffende BTW-tarief is vermeld bij het afrekenen van het product indien dit digitaal en via de webshop gebeurt. Prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 18 Klachten

Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de instructeur of reisleiding en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen instructeur of reisleiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met Mountainbike Challenge op telefoonnummer 0624921038. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de clinic, reis of opleiding geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Op de (reis)overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op www.mountainbikechallenge.nl inclusief al haar onderliggende pagina's.

Algemeen
Mountainbike Challenge (Kamer van Koophandel 51217341), hierna te noemen Mountainbike Challenge, verleent u hierbij toegang tot www.mountainbikechallenge.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mountainbike Challenge en derden zijn aangeleverd. Mountainbike Challenge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mountainbike Challenge. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Mountainbike Challenge oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Mountainbike Challenge zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mountainbike Challenge en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mountainbike Challenge, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 05/06/2020. Op boekingen gemaakt voor deze datum geldt, voor zover niet gevraagd is akkoord te gaan met de nieuwe aangepaste Algemene Voorwaarden, de vorige versie van de Algemene Voorwaarden welke opvraagbaar is bij Mountainbike Challenge.

Zo kun je ons bereiken

 • MOUNTAINBIKE CHALLENGE

 • Wethouder de Langelaan 2
  3956GL Leersum
 • +31(0)624921038
  info@mountainbikechallenge.nl