PRIVACYBELEID

Dit is ons Privacybeleid

Privacybeleid

Mountainbike Challenge, gevestigd aan Wethouder de Langelaan 2, 3956GL Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.mountainbikechallenge.nl
Adres: Wethouder de Langelaan 2, 3956GL Leersum
Telefoon: 0624921038

Benjamin de Vaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Mountainbike Challenge Hij/zij is te bereiken via info@mountainbikechallenge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mountainbike Challenge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens met betrekking tot jouw ervaring op de mountainbike
- Gegevens die wij nodig hebben om aan onze wettelijke zorgplicht tijdens onze activiteiten te kunnen voldoen
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mountainbikechallenge.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor deelname aan reizen, clinics en opleidingen vragen wij jou om ons informatie te verstrekken over medische zaken zijn die van belang zijn voor ons om te weten voor een veilige uitvoering van onze activiteiten. Wij vragen deze gegevens om tijdens activiteiten adequaat te kunnen reageren of vooraf te kunnen bespreken welke maatregelen er genomen moeten worden. Het is niet verplicht deze gegevens te verstrekken, echter het niet of niet volledig verstrekken van deze gegevens ontslaat ons van iedere verantwoordelijkheid die het niet inzichtelijk hebben van deze gegevens tot gevolg kan hebben.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mountainbike Challenge verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om tijdens activiteiten over de benodigde gegevens te beschikken voor een juiste uitvoering hiervan

Geautomatiseerde besluitvorming

Mountainbike Challenge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mountainbike Challenge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mountainbike Challenge bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jaar > Voor uitvoering van activiteit, garantie of correspondentie over geleverde producten of diensten
Emailadres > Onbeperkt, zolang je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, anders 2 jaar > Om de nieuwsbrief te kunnen verzenden

Delen van persoonsgegevens met derden

Mountainbike Challenge verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij reizen worden door ons enkel voor- en achternaam aan de accommodaties bekend gemaakt. Bij inchecken is het aan jou als deelnemer om meer gegevens achter te laten, dit gebeurt niet in opdracht van Mountainbike Challenge.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mountainbike Challenge gebruikt alleen technische en functionele cookies. Er worden enkel analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor het gebruik van deze cookies is het niet nodig jouw toestemming te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mountainbike Challenge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mountainbikechallenge.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mountainbike Challenge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mountainbike Challenge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mountainbikechallenge.nl of 0624921038.

Zo kun je ons bereiken

  • MOUNTAINBIKE CHALLENGE

  • Wethouder de Langelaan 2
    3956GL Leersum
  • +31(0)624921038
    info@mountainbikechallenge.nl